P-ISSN: 2617-8907
E-ISSN: 2663-2160

Редакційна політика

Галузь та проблематика

Журнал провадить політику розвитку досліджень у царині сучасних та історичних практик аналізу особливостей культурних явищ, їхнього опису та моделювання. Метою журналу є висвітлення сучасних дослідницьких підходів та результатів оригінальних фахових досліджень, виконаних із дотриманням міжнародних академічних стандартів, у галузі теорії та історії культури.

Журнал здійснює першодруки таких типів матеріалів:

  • дослідницькі статті, позначені науковою новизною;
  • рецензії на нові монографії, відповідні профілю і тематиці журналу;
  • огляди найбільш знакових статей у іноземній науковій періодиці за тематикою журналу;
  • бібліографічні огляди, що містять короткий опис видань, відповідних профілю і тематиці журналу. 

Матеріали кожного числа журналу розподіляються за стабільними тематичними рубриками. Рецензії та огляди додаються окремо.

 

Політика розділів

Від редактора

Вибрано Приймає рукописи Не вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Рецензії

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Подані матеріали проходять подвійне рецензування: первинне внутрішньо-редакційне та зовнішнє «сліпе». Редколегія здійснює цілісну перевірку матеріалів на відповідність науковому профілю журналу; дотримання технічних та стилістичних вимог до оформлення матеріалів; рівень оригінальності та наукової новизни.


В процесі роботи головного редактора, заступника головного редактора та секретаря від самого початку подання статті фіксується рівень зауважень до статті і термін їхнього усунення. У разі невчасного усунення зауважень стаття відхиляється редакцією. Від часу подання статті до виходу її друком проходить від чотирьох до дев’яти місяців. Відсоток відхилених статей за попередні роки не перевищував 15%.


Для всіх статей, що надаються на рецензування, визначається рівень унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення, що показує рівень унікальності статті, використані джерела та частковий збіг тексту («Unichek»). Редакція може повернути статтю авторові на доопрацювання, якщо технічне оформлення статті не відповідає встановленим вимогам повною мірою.


Редакція може відхилити статтю, якщо:

  1. її тематика не відповідає профілю видання;
  2. текст не відповідає науковому формату видання;
  3. текст має значні мовностилістичні недоліки;
  4. текст має ознаки слабкої оригінальності, не містить наукової новизни.

До зовнішнього рецензування статей голова редколегії залучає провідних спеціалістів з тематики поданого матеріалу. Завданням рецензента є виявлення балансу недоліків та оригінальності тексту. Процедура рецензування триває до 1,5 місяців від дня надсилання статті рецензентам. Рецензія подається у вільній формі.
За результатами рецензування редколегія ухвалює рішення про:

  • прийняття статті до друку (в разі, якщо рецензії позитивні й не містять принципових зауважень, які потребують обов’язкового врахування);
  • про відмову у прийнятті статті до друку (в разі, якщо виявлено, що зміст статті не відповідає заявленій у назві темі або ж текст статті не відповідає нормам академічної доброчесності, критеріям науковості та міжнародному рівню дослідницьких статей);
  • про повернення статті автору на доопрацювання з урахуванням зауважень рецензентів (у разі, якщо зазначені в рецензії позитивні сторони статті значно переважають виявлені недоліки і прогалини).

Рішення про відхилення статей є остаточними. Редколегія не веде дискусій з авторами щодо підстав відхилення статей.

 

Періодичність публікації

Журнал виходить щорічно влітку обсягом до 15 друкованих аркушів.

Редакція журналу запрошує до співпраці та чекає на цікаві та актуальні статті з тематики видання. Прийом матеріалів припиняється 1 березня.

Правила оформлення та подання дивіться тут. Чітке дотримання правил сприятиме приємній та плідній співпраці!

 

 

Політика відкритого доступу

Журнал забезпечує негайний відкритий доступ до його вмісту, що дає змогу читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повні тексти його матеріалів.

Оцифровані веб-версії статей отримують персональний шифр doi.

Кожне число журналу виходить одночасно в друкованому й електронному вигляді. Електронна версія обов’язково розміщується у вільному доступі на сайті журналу (nrpcult.ukma.edu.ua) та в інституційному репозитарії НаУКМА eKMAIR, а також передається до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського для розміщення на порталі «Наукова періодика України».

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...

 

 

Редакційна політика та етичні норми

Дотримуючись принципів вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу, журнал провадить політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту. 

У своїй діяльності редакція керується пріоритетами науковості, високої якості публікацій, дотримання академічної доброчесності  і міжнародних академічних стандартів. Стосунки між редакцією, авторами і рецензентами ґрунтуються на дотриманні етичних норм,  визначених Комітетом з етики публікацій (Committee on Publication Ethics, COPE) у  відповідному керівництві «Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors»

Подані до редакції рукописи оцінюються з позицій об’єктивності, неупередженості та наукової якості.

Редакція та члени редколегії дотримуються заявлених термінів прийняття, відбору та публікації статей; дбають про недопущення поширення поданих до редакції матеріалів до їхньої публікації,  дотримання авторських та суміжних прав авторами та видавцем журналу,  збереження конфіденційності особистих контактних даних, отриманих від автора.

Недопущення плагіату  і порушення авторських прав

Журнал відхиляє будь-які матеріали, в яких не дотримано вимог щодо недопущення плагіату, порушень норм академічної доброчесності та авторського права. У випадку виявлення у поданих до редакції матеріалів плагіату чи зазначених порушень журнал припиняє подальшу співпрацю з автором.

Авторство та конфлікт інтересів

Кожен із авторів журналу підписує угоду щодо авторства та відсутності конфлікту інтересів, де зазначає характер та обсяг особистого внеску в написання статті (за наявності співавторів), належність до установи, джерела фінансування. Автори повинні підтвердити, що поданий до редакції рукопис не був опублікований і не перебуває на розгляді в іншому виданні.  Автори поданих статей погоджуються з тим, що їхня праця, в разі оприлюднення у друкованій версії видання, буде автоматично виставлена у відкритий доступ на сайті журналу. Автор несе відповідальність за точність викладеного у статті фактичного матеріалу (дат, власних назв, цитат тощо).

Рецензенти повинні повідомляти редакцію про будь-який конфлікт інтересів, що можуть визначати їхні висновки; зберігати конфіденційність інформації, що стосується рукопису; бути об’єктивними і неупередженими у своїх оцінках та висновках; утримуватися від використання у власних дослідженнях і публікаціях матеріалів не оприлюднених рукописів, отриманих на рецензування.

 

Вартість публікації

Публікація у журналі для співробітників, аспірантів і докторантів Національного університету «Києво-Могилянська академія», членів редколегії та партнерів кафедри, на підставі угод про співпрацю, якими передбачено безкоштовний друк у наукових виданнях партнерів.

Для авторів з інших установ вартість друку 1 сторінки тексту (2000 знаків з пробілами при полях 20 мм і 14 кеглі Times new Roman) становить 40 грн. Оплата здійснюється за наданими реквізитами в разі остаточного прийняття статті до друку.

 

Індексування

«Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури» проіндексовано в науково-репозитарних базах, наукометричних базах даних та наукових пошукових системах: