Про журнал

Галузь та проблематика
Процес рецензування
Періодичність публікації
Політика відкритого доступу
Архівування
Редакційна політика та етичні норми
Вартість публікації
Індексування
Політика самоархівування
Історія журналу

Галузь та проблематика

Журнал "Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури" провадить політику розвитку досліджень у царині сучасних та історичних практик аналізу особливостей культурних явищ, їхнього опису та моделювання. Метою журналу є висвітлення сучасних дослідницьких підходів та результатів оригінальних фахових досліджень, виконаних із дотриманням міжнародних академічних стандартів, у галузі теорії та історії культури.

Журнал здійснює першодруки таких типів матеріалів:

 • дослідницькі статті, позначені науковою новизною;
 • рецензії на нові монографії, відповідні профілю і тематиці журналу;
 • огляди найбільш знакових статей у іноземній науковій періодиці за тематикою журналу;
 • бібліографічні огляди, що містять короткий опис видань, відповідних профілю і тематиці журналу. 

Матеріали кожного числа журналу розподіляються за стабільними тематичними рубриками. Рецензії та огляди додаються окремо.

 

Процес рецензування

Подані матеріали проходять подвійне рецензування: первинне внутрішньо-редакційне та зовнішнє «сліпе». Редколегія здійснює цілісну перевірку матеріалів на відповідність науковому профілю журналу; дотримання технічних та стилістичних вимог до оформлення матеріалів; рівень оригінальності та наукової новизни.


В процесі роботи головного редактора, заступника головного редактора та секретаря від самого початку подання статті фіксується рівень зауважень до статті і термін їхнього усунення. У разі невчасного усунення зауважень стаття відхиляється редакцією. Від часу подання статті до виходу її друком проходить від чотирьох до дев’яти місяців. Відсоток відхилених статей за попередні роки не перевищував 15%.


Для всіх статей, що надаються на рецензування, визначається рівень унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення, що показує рівень унікальності статті, використані джерела та частковий збіг тексту («Unichek»). Редакція може повернути статтю авторові на доопрацювання, якщо технічне оформлення статті не відповідає встановленим вимогам повною мірою.


Редакція може відхилити статтю, якщо:

 1. її тематика не відповідає профілю видання;
 2. текст не відповідає науковому формату видання;
 3. текст має значні мовностилістичні недоліки;
 4. текст має ознаки слабкої оригінальності, не містить наукової новизни.

До зовнішнього рецензування статей голова редколегії залучає провідних спеціалістів з тематики поданого матеріалу. Завданням рецензента є виявлення балансу недоліків та оригінальності тексту. Процедура рецензування триває до 1,5 місяців від дня надсилання статті рецензентам. Рецензія подається у вільній формі.
За результатами рецензування редколегія ухвалює рішення про:

 • прийняття статті до друку (в разі, якщо рецензії позитивні й не містять принципових зауважень, які потребують обов’язкового врахування);
 • про відмову у прийнятті статті до друку (в разі, якщо виявлено, що зміст статті не відповідає заявленій у назві темі або ж текст статті не відповідає нормам академічної доброчесності, критеріям науковості та міжнародному рівню дослідницьких статей);
 • про повернення статті автору на доопрацювання з урахуванням зауважень рецензентів (у разі, якщо зазначені в рецензії позитивні сторони статті значно переважають виявлені недоліки і прогалини).

Рішення про відхилення статей є остаточними. Редколегія не веде дискусій з авторами щодо підстав відхилення статей.

 

Періодичність публікації

Журнал виходить щорічно влітку обсягом до 15 друкованих аркушів.

Редакція журналу запрошує до співпраці та чекає на цікаві та актуальні статті з тематики видання. Прийом матеріалів припиняється на початку лютого.

Правила оформлення та подання дивіться тут. Чітке дотримання правил сприятиме приємній та плідній співпраці!

 

Політика відкритого доступу

Періодичне фахове видання "Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури" є журналом  відкритого доступу. Редколегія підтримує Будапештську ініціативу відкритого доступу (Budapest Open Access Initiative (BOAI), спрямовану на вільне та безкоштовне поширення наукової інформації.

Політика відкритого доступу — це забезпечення безпосереднього відкритого доступу до випусків, підтримка принципів вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архівування

Кожний випуск журналу виходить у друкованому й електронному вигляді. Електронну версію обов’язково розміщують у вільному доступі на сайті журналу та в інституційному репозитарії НаУКМА eKMAIR, а також передають до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського для розміщення на порталі «Наукова періодика України».

 

Редакційна політика та етичні норми

Дотримуючись принципів вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу, журнал провадить політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту. 

У своїй діяльності редакція керується пріоритетами науковості, високої якості публікацій, дотримання академічної доброчесності  і міжнародних академічних стандартів. Стосунки між редакцією, авторами і рецензентами ґрунтуються на дотриманні етичних норм,  визначених Комітетом з етики публікацій (Committee on Publication Ethics, COPE) у  відповідному керівництві «Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors»

Подані до редакції рукописи оцінюються з позицій об’єктивності, неупередженості та наукової якості.

Редакція та члени редколегії дотримуються заявлених термінів прийняття, відбору та публікації статей; дбають про недопущення поширення поданих до редакції матеріалів до їхньої публікації,  дотримання авторських та суміжних прав авторами та видавцем журналу,  збереження конфіденційності особистих контактних даних, отриманих від автора.

Недопущення плагіату  і порушення авторських прав

Журнал відхиляє будь-які матеріали, в яких не дотримано вимог щодо недопущення плагіату, порушень норм академічної доброчесності та авторського права. У випадку виявлення у поданих до редакції матеріалів плагіату чи зазначених порушень журнал припиняє подальшу співпрацю з автором.

Авторство та конфлікт інтересів

Кожен із авторів журналу підписує угоду щодо авторства та відсутності конфлікту інтересів, де зазначає характер та обсяг особистого внеску в написання статті (за наявності співавторів), належність до установи, джерела фінансування. Автори повинні підтвердити, що поданий до редакції рукопис не був опублікований і не перебуває на розгляді в іншому виданні.  Автори поданих статей погоджуються з тим, що їхня праця, в разі оприлюднення у друкованій версії видання, буде автоматично виставлена у відкритий доступ на сайті журналу. Автор несе відповідальність за точність викладеного у статті фактичного матеріалу (дат, власних назв, цитат тощо).

Рецензенти повинні повідомляти редакцію про будь-який конфлікт інтересів, що можуть визначати їхні висновки; зберігати конфіденційність інформації, що стосується рукопису; бути об’єктивними і неупередженими у своїх оцінках та висновках; утримуватися від використання у власних дослідженнях і публікаціях матеріалів не оприлюднених рукописів, отриманих на рецензування.

 

Вартість публікації

Публікація в журналі для працівників, аспірантів і докторантів Національного університету «Києво-Могилянська академія», а також членів редколегії, безкоштовна. Для авторів з інших установ вартість публікації становить 1 000 грн. Оплату здійснюють у разі прийняття статті до друку за наданими реквізитами.

 

Індексування

«Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури» проіндексовано в науково-репозитарних базах, наукометричних базах даних та наукових пошукових системах:

 

Політика самоархівування

Препринт

Автор може депонувати препринт (версія документу перед експертним оглядом) у будь-якому сховищі з посиланням на видавця та журнал: ("Це препринт матеріалу, поданого для публікації в журналі "Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури", що видається Національним університетом Києво-Могилянська академія).

Постпринт та авторська копія

Автор може депонувати постпринт (версія документу після експертного огляду, з внесеними правками) та авторську копію (машинопис остаточної версії документу) у будь-якому сховищі з посиланням на видавця та журнал: ("Це схвалена до друку рецензована версія статті. Опублікована версія статті доступна у журналі "Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури" за посиланням http://dx.doi.org/[DOI статті]").

Версія видавця

Автор може депонувати опубліковану версію видавця (створений видавцем PDF-файл) у будь-якому сховищі та зробити його загальнодоступним з посиланням на видавця та журнал: ("Це опублікована версія статті, доступна у журналі "Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури" за посиланням http://dx.doi.org/[DOI статті]").

 

Історія журналу

Заснований кафедрою культурології Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 1997 р. – як частина багатосерійного видання "Наукові записки НаУКМА" (серія "Культура"); з 1999 року – як частина багатосерійного видання «Наукові записки НаУКМА» (серія «Теорія та історія культури»), а з 2009-го року – зареєстрований як окреме фахове видання Наукових Записок НаУКМА серія «Теорія та історія культури» з відповідною перереєстрацією у 2015 р. як окремого фахового щорічного збірника. В березні 2018 року видання отримало державну реєстрацію під назвою «Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури» (КВ № 23182-13022 Р).