DOI: https://doi.org/10.18523/2617-89071153522

Трудове лібідо: фільм «Тіні забутих предків» і сексуалізація праці в радянському уявному

Olga Briukhovetska

Анотація


У статті розглянуто те, яким чином праця сексуалізується в  радянському уявному і  яким чином у фільмі «Тіні забутих предків» Сергія Параджанова здійснено культурну операцію дезідентифікації із офіційною радянською трудовою пропагандою, яка ґрунтувалась на прихованій операції ототожнення сексуального і трудового лібідо. Таким чином було включено фільм «Тіні забутих» у  генеалогію радянських режимів репрезентації праці, що дало змогу розширити звичний інтерпретативний контекст цього фільму, який зазвичай обмежується питанням національної ідентичності.

Матеріал надійшов 27.04.2018


Ключові слова


Сергій Параджанов; фільм «Тіні забутих предків»; сталінізм; відлига; сексуалізація праці; візуальний режим; радянське уявне; дезідентифікація

Повний текст:

PDF

Посилання


Bykov, Dmitriy. “Blud truda: K probleme mifologii truda v sovetskom i postsovetskom kino.” Iskusstvo kino 4 (1996): 121 – 126.

Dobrenko, Yevgeniy. “Blud truda: Ot romana s proizvodstvom k proizvodstvennomu romanu.” V Politekonomiya sotsrealizma, 208 – 265. M.: NLO, 2007.

Plekhanov G.V. “Pisma bez adresa.” V Estetika i sotsiologiya iskusstva: V 2-kh t. T. І, 144 – 261. M.: Iskusstvo, 1978.

Prokhorov A. Unasledovannyy diskusrs: paradigmy stalinskoy kultury v literature i kinematografe «ottepeli». SPb: Akademicheskiy proekt Izdatelstvo DNK, 2007.

Skuratovskiy, Vadim. “Teni zabytykh filmov.” Ekrannyy mir Sergeya Paradzhanova. Sost. Yuriy Morozov, 36 – 47. K.: Dukh і Lіtera, 2013.

Froyd, Zihmund. Vstup do psykhoanalizu. Per. P.Tarashchuk. K.: Osnovy, 1998.

Chernenko Miron. Sergey Paradzhanov: tvorcheskiy portret. M. V/O «Soyuzinformkino», 1989.

Chuzhak, Nikolay. “Pisatelskaya pamyatka” V Literatura fakta. Pervyy sbornik materialov rabotnikov LYeFa. Red. N.F. Chuzhak., 9 – 28. M.: Zakharov: 2000.

Epshteyn, Mikhail. “Blud truda.” Sintaksis 25 (1989): 45 – 58.

Yanov, Aleksandr. “Rabochaya tema. Sotsiologicheskie zametki o literaturnoy kritike”, Novyy mir. 3 (1971): 239 - 265.

Buck-Morss, Susan. Dreamworld and Catastrophe. The Passing of

Mass Utopia in East and West. Cambridge, London: MIT Press,

Bücher, Karl. Arbeit und Rhythmus. Leipzig: B. G. Teubner,

Clark, Katerina. The Soviet Novel: History as Ritual. Chicago: University of Chicago Press, 1981.

Cook David A. A History of Narrative Film. New York, London:

W. W. Norton & Company, 1996.

Comolli, Jean-Louis. “Mechanical Bodies, Ever More Heavenly.”

October 83 (Winter, 1998): 19–24.

Freud, Sigmund. “Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse”. in Gesammelte Werke. Chronologisch Geordnet. Im XVII B. B. XІ. London: Imago publishing, 1940.

Scarry, Elaine. The Body in Pain: The Making And Unmaking

Of The World. New York, Oxford: Oxford University Press,


Copyright (c) 2019 Olga Briukhovetska

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.